Inwestycje na obszarze Natura 2000 powinny być szczególnie przemyślane i poparte solidną analizą prawną i środowiskową. Pozwoli to na uniknięcie kłopotów i rozczarowań. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań warto także dowiedzieć, się czym jest program Natura 2000 oraz na jakie aspekty należy zwrócić uwagę, planując inwestycję.

Czym jest obszar Natura 2000?

Przed podjęciem inwestycji na obszarze Natura 2000 należy przeprowadzić nie tylko analizę środowiskową, lecz także skonsultować się ze sprawdzoną kancelarią prawną, specjalizującą się w obsłudze tego typu inwestycji, jak na przykład LegalnaBudowa.pl. Natura 2000 stanowi bowiem program obejmujący określoną sieć obszarów, rozciągających się na terenie całej Unii Europejskiej, specjalną ochroną przyrody. Został on stworzony, aby zachować naturalny stan najcenniejszych siedlisk przyrodniczych oraz ochronić cenne gatunki zwierząt, które są zagrożone w skali całej Europy. Podstawę formalno-prawną programu stanowią określone dyrektywy unijne. Polska zobowiązała się do wyznaczenia na swoim terytorium sieci Natura 2000, przyjmując postanowienia Traktatu ateńskiego z 16 kwietnia 2003 roku. Przepisy unijne, które są podstawą dla omawianego programu, zaczęły obowiązywać w polskim prawie wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Obecnie obszary włączane do sieci Natura 2000 rozciągają się Polsce na 20% powierzchni lądowej kraju. Wyróżnia się dwa typu takich terenów, z których jeden to obszary specjalnej ochrony ptaków, czyli obszary ptasie, a drugi to tereny ochrony siedlisk, na których chronione są siedliska przyrodnicze oraz określone gatunki zwierząt i roślin.

Na co zwrócić uwagę, planując inwestycję na obszarze Natura 2000?

Zgodnie z podstawową zasadą na terenach będących częścią sieci Natura 2000 można podejmować różnego typu inwestycje. Obostrzenia dotyczą jedynie działań, które mogą negatywnie wpłynąć na chroniony obszar. Bezwzględny zakaz dotyczy projektów, które stoją w znaczącej opozycji do celów ochrony przyrody określonych w programie Natura 2000. „Znacząco negatywne oddziaływanie” nie zostało jednak sprecyzowane w odpowiednich dokumentach prawnych. W związku z tym każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, a obowiązkiem organu prowadzącego postępowanie jest precyzyjne uargumentowanie podjętej decyzji. Zdarza się, że planowana inwestycja nie jest bezpośrednio związana z ochroną obszaru Natura 2000, ale może na ów obszar negatywnie wpływać. W takim przypadku niezbędne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Odbywa się ona na podstawie ustaleń zawartych w w ustawie z 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie ze wspomnianymi przepisami można przeprowadzić dwa rodzaje ocen. Jedną z nich wykonuje się w przypadku, gdy inwestycja zalicza się do przedsięwzięć kwalifikowanych ( 1 lub 2 grupa). Drugi rodzaj oceny obejmuje przedsięwzięcia niekwalifikowane i wykonywany jest zgodnie z ustaleniami zawartymi w artykule 96. Niezwykle istotny jest fakt, że ocenie wpływu inwestycji na obszar Natura 2000 podlegają nie tylko inwestycje planowane na terenie wspomnianego obszaru, lecz także poza jego granicami, mające jednak wpływ na stan cenionych siedlisk lub gatunków priorytetowych.

Publikacja: insane.agency

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ