Dywersyfikacja jako metoda zmniejszania poziomu ryzyka inwestycyjnego

Właściwie każda inwestycja nacechowana jest pewnym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Jeśli mówimy stricte o inwestowaniu swojego kapitału, nie zaś o jego lokowaniu z przeznaczeniem na oszczędzanie, ryzyko będzie nam zawsze towarzyszyło. Musimy sami odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką mamy tolerancję ryzyka przy lokowaniu swoich środków finansowych. Im jest ona większa, tym w sposób bardziej agresywny możemy inwestować. Są też sprawdzone sposoby na ograniczanie ryzyka inwestycyjnego. Do podstawowych metod na to zalicza się dywersyfikację portfela. Na czym ona właściwie polega i czy każdy może z niej skorzystać?

Czym jest dywersyfikacja?

Pod pojęciem dywersyfikacji należy rozumieć zróżnicowanie aktywów, jakie znajdują się w portfelu inwestora. Różnicuje się je pod względem typu, rodzaju, horyzontu czasowego, celu inwestowania i tym podobnych parametrów. Dywersyfikację można osiągnąć poprzez wprowadzenie do portfela inwestycyjnego zupełnie nowych produktów lub poprzez pozyskiwanie aktywów z innych rynków, na których być może nigdy wcześniej nie inwestowaliśmy pieniędzy.

Nie można rozpatrywać dywersyfikacji jako celu samego w sobie. Nie jest ona przeprowadzana dla siebie samej, ale dzięki niej inwestor stara się ograniczyć do minimum ryzyko inwestycyjne. Jednocześnie chce zachować ten sam poziom rentowności. Istotą dywersyfikacji inwestycyjnej jest stworzenie takiego portfela, który będzie spełniał jak najbardziej określony stosunek ryzyka do zwrotu z inwestycji. Taki najbardziej efektywny portfel oznacza minimalizowanie ryzyka na danym poziomie zwrotu lub maksymalizację zwrotu z różnych inwestycji przy akceptacji konkretnego, znanego poziomu ryzyka czy możliwego do oszacowania ryzyka.

Różne metody dywersyfikacji

Wiedząc już, co właściwie należy rozumieć pod pojęciem procesu dywersyfikacji, można przystąpić do kształtowania w ten sposób naszego portfela inwestycyjnego. Możemy to robić z wykorzystaniem różnych aktywów w jednym i tym samym portfelu. Jeśli będziemy do niego wprowadzać inwestycje o różnej stopie zwrotu i cechujące się różnym poziomem ryzyka, to ryzyko całego portfela będzie mniejsze.

W portfelu mogą znaleźć się akcje spółek z różnych branż działalności, najlepiej możliwie jak najmniej powiązanych ze sobą. Ponadto mogą to być różne walory – akcje, obligacje, waluty, nieruchomości, kontrakty na różnice kursowe CFD, czy instrumenty pochodne i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Jak dzielić swój kapitał?

W ramach dywersyfikacji portfela inwestycyjnego musimy umiejętnie podzielić posiadany kapitał na różnego rodzaju inwestycje, To, jak to zrobimy, uzależnione jest od indywidualnego poziomu akceptacji ryzyka. Dla osób, które są skłonne sporo zaryzykować, przeznaczone są inwestycje na rynku giełdowym, również z wykorzystaniem akcji spółek na debiucie, jak i waluty na rynku Forex. Dla stworzenia buforu bezpieczeństwa finansowego portfel inwestycyjny możemy urozmaicić poprzez obligacje skarbowe i komunalne, albo przez wprowadzenie do niego inwestycji w złoto i w nieruchomości.

Dywersyfikacja dążyć powinna do tego, by pula kapitału, jaką dysponujemy, była podzielona na kilka inwestycji różniących się poziomem ryzyka. Część najlepiej przeznaczyć na inwestycje najmniej ryzykowne, jak lokaty bankowe czy obligacje skarbowe, a część na znacznie bardziej ryzykowne instrumenty, jak akcje różnych spółek. Jeśli dobieramy do portfela akcje spółek notowanych na giełdzie, najlepiej byłoby wybrać te, które najmniej są skorelowane ze sobą, ponieważ spadki na jednych akcjach niekoniecznie będą pociągamy utratę wartości przez inne walory giełdowe.

Dzięki dywersyfikacji nawet spadek wartości jednych aktywów w danym czasie nie spowoduje straty całego kapitału inwestora, ponieważ w tym samym czasie istnieje potencjalna szansa na wypracowanie zysków z innego rodzaju aktywów, co bilansuje straty (sprawdź: https://www.xtb.com/pl/etf-wig20-mwig40-kb).

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ