Otwarte fundusze inwestycyjne pozwalają na krótkotrwałe inwestycje i zapewniają bezproblemową odsprzedaż jednostek uczestnictwa. Certyfikaty inwestycyjne w zamkniętych funduszach inwestycyjnych można odsprzedać tylko w określonych terminach zgodnie ze statutem funduszu.

Fundusze inwestycyjne najogólniej można podzielić na otwarte i zamknięte. Inne kryteria podziału to m.in. aktywa (fundusze pieniężne, obligacyjne, mieszane, akcyjne) oraz zasięg terytorialny – krajowe i zagraniczne oraz międzynarodowe. Ich obsługą zajmują się towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Co to FIO, SFIO i FIZ? Podział funduszy inwestycyjnych na zamknięte i otwarte

Fundusz inwestycyjny otwarty (FIO) to taki fundusz, którego jednostki uczestnictwa są szeroko dostępne. Oznacza to, że mogą zostać kupione przez nieograniczoną liczbę uczestników w dowolnym momencie. Fundusze otwarte są zobowiązane do odkupienia jednostek uczestnictwa na każde żądanie uczestnika funduszu.

Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może ograniczać liczbę uczestników, stawiając przed nimi konkretne warunki, np. dotyczące czasu inwestycji czy minimalnej kwoty wkładu.

Zarówno FIO, jak i SFIO, mogą mieć formę tzw. funduszy parasolowych. W takich wypadkach klient samodzielnie dobiera subfundusze w ramach swojego portfela bez obowiązku podpisywania dodatkowych umów ani wypełniania formalności.

Fundusz inwestycyjny zamknięty to taki, w który inwestować może precyzyjnie określona liczba uczestników. Certyfikaty inwestycyjne można zakupić wtedy, gdy są emitowane nowe lub już istniejące są odkupowane od uczestników. Żeby nabyć certyfikaty inwestycyjne, niezbędne jest posiadanie rachunku papierów wartościowych.

Jednostki uczestnictwa kontra certyfikaty inwestycyjne – warunki odsprzedaży

Jednostki uczestnictwa w FIO można odsprzedać w dowolnym momencie. Nie ma możliwości odstąpienia ich lub sprzedaży innej osobie. Są natomiast dziedziczone. Fundusz inwestycyjny otwarty ma obowiązek odkupić jednostki uczestnictwa na każde żądanie uczestnika.

Certyfikaty inwestycyjne w FIZ są trudniej zbywalne. Można odsprzedać je wyłącznie w określonym czasie, np. raz na miesiąc czy inny określony w statucie okres. FIZ nie ma obowiązku odkupić certyfikatów inwestycyjnych poza wyznaczonymi terminami.

Wycena funduszy inwestycyjnych otwartych i zamkniętych

Fundusze inwestycyjne otwarte są wyceniane codziennie, natomiast zamknięte fundusze – raz na pewien czas (określony w statucie funduszu).

[Głosów:26    Średnia:2.7/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ